هاست سی پنل حرفه ای

پنل 512 مگابایت


فضا 512 مگابایت
دارای دامنه رایگان گام هاست
(برای سفارش های یک ساله) IR دامنه رایگان
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین ندارد
رایگان SSL دارای

پنل 1 گیگابایت


فضا 1 گیگابایت
دارای دامنه رایگان گام هاست
(برای سفارش های یک ساله) IR دامنه رایگان
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
رایگان SSL دارای

پنل 2 گیگابایت


فضا 2 گیگابایت
دارای دامنه رایگان گام هاست
(برای سفارش های یک ساله) IR دامنه رایگان
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
رایگان SSL دارای

پنل 3 گیگابایت


فضا 3 گیگابایت
دارای دامنه رایگان گام هاست
(برای سفارش های یک ساله) IR دامنه رایگان
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
رایگان SSL دارای

پنل 4 گیگابایت


فضا 4 گیگابایت
دارای دامنه رایگان گام هاست
(برای سفارش های یک ساله) IR دامنه رایگان
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
رایگان SSL دارای

پنل 5 گیگابایت


فضا 5 گیگابایت
دارای دامنه رایگان گام هاست
(برای سفارش های یک ساله) IR دامنه رایگان
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
رایگان SSL دارای

پنل 10 گیگابایت


فضا 10 گیگابایت
دارای دامنه رایگان گام هاست
(برای سفارش های یک ساله) IR دامنه رایگان
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
رایگان SSL دارای

پنل 15 گیگابایت


فضا 15 گیگابایت
دارای دامنه رایگان گام هاست
(برای سفارش های یک ساله) IR دامنه رایگان
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
رایگان SSL دارای

پنل 20 گیگابایت


فضا 20 گیگابایت
دارای دامنه رایگان گام هاست
(برای سفارش های یک ساله) IR دامنه رایگان
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
رایگان SSL دارای

پنل 25 گیگابایت


فضا 25 گیگابایت
دارای دامنه رایگان گام هاست
(برای سفارش های یک ساله) IR دامنه رایگان
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
رایگان SSL دارای